हे घडेल का महाराष्ट्रात?


  हे घडेल का महाराष्ट्रात? माणिक मुंढे  झोप झालेली नसते त्यावेळेस अहमदाबाद येतं. सकाळ काहीशी निळसर वाटते, थांबल्यासारखी. दिवस उजाडण्यापूर्वी भरून राहिलेलं एक निशब्द जग. अहमदाबादला उतरतो, घ्यायला

1 3,853 3,854 3,855 3,856 3,857 3,870