From my family whatsapp group,..


घेण्यासारखी कोणती गोष्ट असेल तरते आहे ज्ञान देण्यासारखी कोणती गोष्ट असेल तरते आहे दान बोलण्यासारखी कोणती गोष्ट असेल तरते आहे सत्य करण्यासाठी कोणती गोष्ट असेल

1 2 3 4 3,870