Marathi Proverbअति तेथे माती
कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक वाईटच असतो.