Marathi Proverb


आपल्याच पोळीवर तूप ओढणेफक्त स्वत:चाच तेवढा फायदा साधून घेणे.