Marathi Proverb


अति शहाणा त्याचा बैल रिकामाजो माणूस फार शहाणपणा करायला जातो. त्याचे मुळीच काम होत नाही.