Mirza Ghalib ON GOD and Prayer Beads


Jai Shri Radha Krishna ki jai